អំពី

គេហទំព័រ

ឈ្មោះ៖ សុភ័គ

អាសយដ្ឋាន៖ www.sopheak.info

ឆ្នាំបង្កើត៖ ២០២២

ប្រភេទ៖ សហគមន៍

គោលបំណង៖ ផ្ដល់វេទិការ សំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់កម្ពុជា អាចជជែក ពិភាក្សា ផ្ដោះប្ដូរចំនេះដឹងទូទៅ អាជីព… និងប្រភពសំខាន់ៗដែលសម្រួលដល់ការស្រាវជ្រាវតាមអ៊ីនធ័រណិត

ចក្ខុវិស័យ៖ ក្លាយជាគេហទំព័រពេញនិយមសំរាប់បំរើដល់ការស្រាវជ្រាវ រៀនសូត្រ និងផ្ដល់ចំនេះដឹងផ្សេងៗ ដែលប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរ

អ្នកគ្រងគ្រង និងបង្កើត

សុភ័ក្រ សព្វថ្ងៃជាអ្នករចនគេហទំព័រម្នាក់

ជាទំលាប់ ក្រៅពីទទួលផ្ដល់សេវារចនាគេហទំព័រសំរាប់ អង្គការ និងអាជីវកម្មតូចៗ។ គាត់តែងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវចំនេះដឹងផ្សេងៗ តាមប្រភពគេហទំព័រផ្សេងៗ មកចែករំលែក។

ទាក់ទងមកសុភ័ក្រ